บริการของเรา

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี

ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบการเงินสำหรับปีของบริษัททุกสิ้นปีบัญชี

การให้คำปรึกษาและการวางแผนภาษี

วางแผนภาษีและสร้างระบบบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริษัทของท่าน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษีอากร

วิเคราะห์อัตราส่วนทางงบการเงินและวางแผนภาษีสำหรับปีของบริษัท

โดยทุกครึ่งปีจะทำร่างงบการเงินสำหรับครึ่งปี เพื่อดูแนวโน้มและคำนวณเพื่อประมาณการว่าสิ้นปีบริษัทของท่านจะมีภาษีที่ต้องชำระเท่าไร เพื่อจัดการวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง ช่วยให้ลดภาระทางภาษี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการทำบัญชี: บันทึกบัญชีรายเดือน วางระบบบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับแต่ละกิจการ จัดทำงบการเงินสำหรับปีทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อให้สามารถนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรทันต่อเวลา รวมถึงให้คำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

บริการด้านภาษีอากร: ให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของการวางแผนภาษี รวมถึงให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน (ถ้ามี) คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การชำระเงินประกันสังคม คำนวณและยื่นแบบภาษีรายปีสำหรับยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลและอื่นๆดังต่อไปนี้

รายเดือน

บริการด้านงานจดทะเบียนบริษัท

บริการรับจดทะเบียนบริษัท ในรูปแบบ Walk in และอิเล็กทรอนิกส์ โดยทางเราจะมีคำแนะนำการจดทะเบียน เป็นผู้จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ และดำเนินการยื่นจดทะเบียนบริษัทผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ลูกค้า รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารบริษัทให้ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ซึ่งหากเป็นการจดทะเบียนบริษัทรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะมีทางเราเป็นผู้แนะนำทุกขั้นตอนตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตอบทุกข้อสงสัยของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท เช่น เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ กรรมการ ทุนจดทะเบียน เป็นต้น โดยทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องเอกสารทั้งหมดเช่นเดียวกับการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากทางเราได้ตลอดเวลา

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ทางเราจะเป็นผู้แนะนำขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และดำเนินการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรให้ลูกค้า รวมถึงติดตามการนำส่งเอกสารยืนยันให้กรมสรรพากร